Just სიზმრები

GEM Fest 2016 – ყLineUp

ჯემფესტი 2016-ის ლაინაპი ჯერ არ დადებულა, მაგრამ ერთს ნაღდად გეტყვით: მე ვიყო ბეზრუკოვი, თუ ლეპსვერაძე გრეგორა მოხვდეს ლაინაპში!

მე მითქვამს და ვნახავთ კიდეც!

 

lepsi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s